Ontwikkelingen Zanderij Noord

Natuurgebied Zanderij Noord wordt ontwikkeld

Onlangs heeft de gemeenteraad besloten de Kadernota Zanderij Noord vast te stellen. Na intensieve samenwerking met verschillende belangengroepen, eigenaren en overheidspartijen is een beslissing genomen om in het gebied natuur te ontwikkelen. Belangrijke voorwaarden voor het GDB zijn, dat de grondeigenaren op een goede manier worden gecompenseerd en daarnaast voor Zanderij Noord overeenkomstig de structuurvisie BuitengewoonCastricum, de zichtlijnen vanuit het dorp open blijven. Vele positieve reacties zijn ons ten deel gevallen. Wij citeren een bedankbrief.

Het is natuurlijk makkelijk om te bedanken als de uitkomst er een is waar je altijd op gehoopt hebt. Laat ons daarom hier focussen op het proces en uw aanpak daarin. We zijn ontzettend blij dat het gelukt is consistent vast te houden aan ingezet beleid. We zijn onder de indruk van hoe U uw afwegingen heeft gemaakt. We realiseren ons dat U diverse belangen tegen elkaar moet afwegen en dat de druk op U groot kan zijn. Er komt veel informatie op U af en we denken dat het U goed gelukt is om feiten en emotie allemaal een plaats te geven. Het was mooi om te zien hoe de meesten van U bereikbaar waren voor ons als burger en hoe U soms ook uw eigen dilemma’s en overwegingen met ons wilde delen. In een wereld waarin we naar elkaar luisteren en begrip tonen komen we immers samen verder. Het heeft ons een betere inkijk gegeven in de bestuurlijke processen in ons dorp en daarmee het bijzondere van uw werk. Dank dat U dit werk doet en fijn om te weten dat dit het bestuur van onze mooie gemeente is –¬†

Lezerspost Castricummer: ”Kernenergie heeft de toekomst”

”Kernenergie heeft de toekomst”

Raadslid Brinkman legt in deze krant van 16 september jl. omstandig uit dat kernenergie niet kan en en niet moet. Het is bovendien niet veilig en hij noemt een aantal gruwelijke ongevallen met kerncentrales. Er is echter ook een andere werkelijkheid en dat is, dat langzamerhand doordringt, dat met de groene ambitie van zon en wind om de uitstoot van CO2 fors terug te dringen met de huidige plannen niet lukt. Sterker nog, het is een illusie.

Niet alleen de gemeenteraad van Castricum, nu ook een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met een verkenning naar de bouw van nieuwe kerncentrales. Dat is een doorbraak en bovendien goed nieuws, want tot nu toe was zelfs een goed gesprek over kernenergie een taboe. In het Klimaatakkoord was er geen plaats voor kernenergie. Dat is een gemiste kans, zegt de gemeenteraad van Castricum en nu ook de Tweede Kamer. Nucleaire energie heeft veel voordelen, zoals geen uitstoot van CO2 en geen vervuiling zoals uitstoot van fijnstof en zwavel. Biomassacentrales die hout stoken stoten dat wel uit en veel ook. Bovendien leveren kerncentrales constant stroom en zijn niet afhankelijk van wind en zon. Dit kan niet worden gezegd van afschuwelijk ontsierende parken met windmolens en zonnepanelen. Een studie naar kerncentrales is geen garantie dat er nieuwe centrales komen. Investeringen en locaties zijn complexe vraagstukken. Maar de deur is geopend en dat is winst. Die doorbraak is er. Het is tevens een pluim voor de gemeenteraad van Castricum en een bewijs van politieke moed om het rammelende Klimaatakkoord aan te passen. Dat geeft hoop. Het is nu al zeker, dat we met zon en wind de klimaatdoelstellingen niet halen in 2030. Kernenergie is er nog niet. Dat is ook geen ramp. Ik blijf zeggen, dat er niets mis is met aardgas. Overal verkrijgbaar en relatief schoon.
Herman Sterken.

Brief van GDB aan het college inzake coronavirus

Geacht college,

Het is een uitzonderlijke tijd voor u en voor ons. Nederland staat voor de grootste crisis ooit, nu een gevaarlijk virus rondwaart. Ook voor de gemeente Castricum heeft dit gevolgen. Ook hier is de horeca dicht, sluiten winkels en bedrijven, zitten ZZP’ers zonder werk, zijn ouders en kinderen thuis, dreigen inwoners met een smalle beurs kopje onder te gaan en worden boeren en tuinders hard geraakt, met alle nare gevolgen.

Wij zijn ons er heel goed van bewust, dat deze crisistijd veel en extra werk, inspanning en aandacht vraagt van u als burgemeester, wethouders en ambtelijke medewerkers. Alles staat stil, maar niet voor u. Wij vertrouwen er volledig op dat u er alles aan doet om de inwoners van onze gemeente door de crisis te loodsen.

Wij wensen u sterkte, moed en alle kracht toe.

Fractie GDB

Vuurwerkproblematiek

De discussie over het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw en de gevolgen daarvan zijn nog in volle gang. Nu gaat het erover of de verkopers moeten worden gecompenseerd omdat ze na het afgekondigde verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen met een behoorlijke schade post zitten vanwege reeds aangekochte voorraden.

Enige tijd geleden hebben CKenG en GroenLinks een motie ingediend om samen met de bevolking na te denken over de viering van Oud en Nieuw. De motie is ingediend naar aanleiding van de landelijk commotie over het afsteken van vuurwerk waarbij in sommige grote plaatsen de veiligheid niet kon worden gehandhaafd. Het vuurwerk wordt steeds zwaarder en vaak illegaal verkregen.

In de commissie is uitgebreid stilgestaan bij de problematiek en geconstateerd dat wat er gebeurd is niet meer kan. Landelijk heeft het kabinet hierop gereageerd door het afgekondigde vuurwerkverbod voor knalvuurwerk en vuurpijlen.
Ons commissielid Herman Sterken heeft aangegeven dat Castricum niet zeer een vuurwerkprobleem heeft. Met een dialoog kunnen bepaalde verwachtingen worden gewekt die je wellicht niet kunt waarmaken. Het afgekondigde vuurwerkverbod is een eerste begin.
De indieners hebben de motie voorlopig aangehouden

Fractievergadering 27 januari 2020

Op maandagavond 27 januari 2020 om 20.00 uur in het gemeentehuis houdt de GDB haar fractievergadering.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Terugkoppeling raadsinformatieavond
  4. Bespreking raadsplein 30 januari 2020
  5. WVTTK
  6. Rondvraag en sluiting

Verkeersproblematiek overgang Beverwijkerstraatweg

Afgelopen donderdagavond (23 januari jl.) presenteerde het college de stand van zaken met betrekking tot het dossier spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg tijdens de raadsinformatieavond in het gemeentehuis. Het was wenselijk weer up-dat te verzorgen omdat er inmiddels meerdere onderzoeken naast elkaar lopen. Ook zijn er twee initiatieven door betrokken burgers ingediend. Het doel van avond was het bieden van overzicht op de actuele ontwikkelingen en inzicht in de mogelijke vervolgstappen naar een oplossing van het knelpunt.

Het standpunt van de GDB is duidelijk. Vele maatregelen zijn voorgesteld en nog maar weinigen uitgevoerd. De vraag is of al deze maatregelen wel tot het gewenste resultaat leiden, namelijk een veilige spoorwegovergang. De beste oplossing is een westelijke Randweg of een ondergronds spoor. De tijd is er nu rijp voor om een integrale en structurele oplossing te kiezen.

Fractie en bestuursvergadering

23 september is er een fractie en bestuursoverleg in Castricum

Locatie: Herenweg 105a Castricum Camping Het Zonnige Veld

Tijd: 19.30 uur

Agenda:

1.Korte rondleiding op de camping en informatie van de campingbeheerder

2.Bestuurszaken : Thema avond, nieuw commisielid en de toekomst van de partij

3. Bespreken raadsagenda a.s. donderdag

4.Rondvraag

Algemene Ledenvergadering Mei 2019

Wanneer? 27 Mei 2019 om 20:00
Waar? Het Kruispunt, Mozartlaan 1a Akersloot

U bent van harte welkom op de algemene ledenvergadering van het GDB.

Agenda:

1: Opening

2: Notulen 15 oktober 2018

3: Ingekomen stukken en mededelingen

4. Bestuursaangelegenheden

5. Fractieaangelegenheden

6. Jaarrekening en begroting

7. Politiek relevante onderwerpen

8. Diverse onderwerpen (Raadsleden, commissieleden)

9. Actuele onderwerpen en thema avond

10. Rondvraag

11. Sluiting