Brief van GDB aan het college inzake coronavirus

Geacht college,

Het is een uitzonderlijke tijd voor u en voor ons. Nederland staat voor de grootste crisis ooit, nu een gevaarlijk virus rondwaart. Ook voor de gemeente Castricum heeft dit gevolgen. Ook hier is de horeca dicht, sluiten winkels en bedrijven, zitten ZZP’ers zonder werk, zijn ouders en kinderen thuis, dreigen inwoners met een smalle beurs kopje onder te gaan en worden boeren en tuinders hard geraakt, met alle nare gevolgen.

Wij zijn ons er heel goed van bewust, dat deze crisistijd veel en extra werk, inspanning en aandacht vraagt van u als burgemeester, wethouders en ambtelijke medewerkers. Alles staat stil, maar niet voor u. Wij vertrouwen er volledig op dat u er alles aan doet om de inwoners van onze gemeente door de crisis te loodsen.

Wij wensen u sterkte, moed en alle kracht toe.

Fractie GDB

Vuurwerkproblematiek

De discussie over het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw en de gevolgen daarvan zijn nog in volle gang. Nu gaat het erover of de verkopers moeten worden gecompenseerd omdat ze na het afgekondigde verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen met een behoorlijke schade post zitten vanwege reeds aangekochte voorraden.

Enige tijd geleden hebben CKenG en GroenLinks een motie ingediend om samen met de bevolking na te denken over de viering van Oud en Nieuw. De motie is ingediend naar aanleiding van de landelijk commotie over het afsteken van vuurwerk waarbij in sommige grote plaatsen de veiligheid niet kon worden gehandhaafd. Het vuurwerk wordt steeds zwaarder en vaak illegaal verkregen.

In de commissie is uitgebreid stilgestaan bij de problematiek en geconstateerd dat wat er gebeurd is niet meer kan. Landelijk heeft het kabinet hierop gereageerd door het afgekondigde vuurwerkverbod voor knalvuurwerk en vuurpijlen.
Ons commissielid Herman Sterken heeft aangegeven dat Castricum niet zeer een vuurwerkprobleem heeft. Met een dialoog kunnen bepaalde verwachtingen worden gewekt die je wellicht niet kunt waarmaken. Het afgekondigde vuurwerkverbod is een eerste begin.
De indieners hebben de motie voorlopig aangehouden

Fractievergadering 27 januari 2020

Op maandagavond 27 januari 2020 om 20.00 uur in het gemeentehuis houdt de GDB haar fractievergadering.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Terugkoppeling raadsinformatieavond
  4. Bespreking raadsplein 30 januari 2020
  5. WVTTK
  6. Rondvraag en sluiting

Verkeersproblematiek overgang Beverwijkerstraatweg

Afgelopen donderdagavond (23 januari jl.) presenteerde het college de stand van zaken met betrekking tot het dossier spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg tijdens de raadsinformatieavond in het gemeentehuis. Het was wenselijk weer up-dat te verzorgen omdat er inmiddels meerdere onderzoeken naast elkaar lopen. Ook zijn er twee initiatieven door betrokken burgers ingediend. Het doel van avond was het bieden van overzicht op de actuele ontwikkelingen en inzicht in de mogelijke vervolgstappen naar een oplossing van het knelpunt.

Het standpunt van de GDB is duidelijk. Vele maatregelen zijn voorgesteld en nog maar weinigen uitgevoerd. De vraag is of al deze maatregelen wel tot het gewenste resultaat leiden, namelijk een veilige spoorwegovergang. De beste oplossing is een westelijke Randweg of een ondergronds spoor. De tijd is er nu rijp voor om een integrale en structurele oplossing te kiezen.

Fractie en bestuursvergadering

23 september is er een fractie en bestuursoverleg in Castricum

Locatie: Herenweg 105a Castricum Camping Het Zonnige Veld

Tijd: 19.30 uur

Agenda:

1.Korte rondleiding op de camping en informatie van de campingbeheerder

2.Bestuurszaken : Thema avond, nieuw commisielid en de toekomst van de partij

3. Bespreken raadsagenda a.s. donderdag

4.Rondvraag

Algemene Ledenvergadering Mei 2019

Wanneer? 27 Mei 2019 om 20:00
Waar? Het Kruispunt, Mozartlaan 1a Akersloot

U bent van harte welkom op de algemene ledenvergadering van het GDB.

Agenda:

1: Opening

2: Notulen 15 oktober 2018

3: Ingekomen stukken en mededelingen

4. Bestuursaangelegenheden

5. Fractieaangelegenheden

6. Jaarrekening en begroting

7. Politiek relevante onderwerpen

8. Diverse onderwerpen (Raadsleden, commissieleden)

9. Actuele onderwerpen en thema avond

10. Rondvraag

11. Sluiting 

Kerstwens GDB

Het bestuur en fractie van GDB wenst u fijne kerstdagen en voorspoedig 2017.