Ongerustheid over besluit herinrichting Rijksweg Limmen

Eind december 2020 heeft het college besloten in te stemmen met het definitief ontwerp van de herinrichting van de Rijksweg te Limmen. Als gevolg van dit besluit zijn twee rapporten aan de gemeenteraad toegezonden, namelijk de voortgangsrapportage Limmen- Zandzoom en het rapport van Goudappel Coffeng inzake verkenning verkeerseffecten Zandzoom zonder aansluiting op rijksweg A9. Dit was voor de GDB aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan burgemeester en wethouders.

Naar aanleiding van het besluit het definitief ontwerp herinrichting Rijksweg te Limmen vast te stellen en de mededeling dat het daarna verschenen rapport van Goudappel Coffeng geen invloed hierop heeft, stelt de fractie van GDB een aantal vragen. In het rapport van Goudappel Coffeng wordt gesteld, dat de doorstroming van het doorgaande autoverkeer op de Rijksweg ernstig zal worden belemmerd door het toenemende autoverkeer op de Rijksweg. De grootste oorzaak hiervan is de bebouwing in Zandzoom, zowel in Limmen als in Heiloo. Ter oplossing daarvan worden er voor sommige kruispunten suggesties gedaan. Daarnaast wordt de suggestie gedaan het bouwprogramma te verminderen (tot de aantakking op rijksweg A9 gereed is, om daarmee het aanbod van autoverkeer op de Rijksweg te verminderen).

Een overzicht van de gestelde vragen:

 1. Waarom heeft u een rapport door Goudappel Coffeng laten opstellen als u achteraf aangeeft dat u hiermee niets doet?
 2. Wat waren de kosten van het opstellen van het rapport door Goudappel Coffeng?
 3. Kunt u aangeven welke conclusies u overneemt van het eerdergenoemd rapport?
 4. In het rapport zijn diverse kruispunten van de Rijksweg onder de loep genomen, echter niet alle kruisingen. De kruisingen Rijksweg/Nachtorchis en Rijksweg/Hogeweg zijn niet onderzocht. Kunt u aangeven waarom deze kruisingen niet zijn onderzocht?

In het rapport van Goudappel Coffeng wordt gesteld dat zolang er geen aantakking op rijksweg A9 is gerealiseerd het toenemende autoverkeer, door de bebouwing, de doorstroming ernstige problemen oplevert en de oversteekbaarheid van de Rijksweg wordt belemmerd. Voor de doorstroming geeft Goudappel Coffeng t.b.v. diverse kruispunten suggesties.

 1. Is uw college bereid om de suggesties uit het rapport over te nemen en als gevolg daarvan het vastgestelde definitieve ontwerp aan te passen? Zo ja welke of zo nee, waarom niet.

Een andere oplossing uit het rapport van Goudappel Coffeng is het verlagen van het bouwtempo in Zandzoom, zodat het verkeersaanbod minder snel toeneemt.

 1. Onderschrijft uw college deze oplossing? Zo ja waarom en zo nee waarom niet.

In de vergadering van 11 maart jl. hebben verschillende fracties zich uitgesproken over een motie inzake voorrang sociale woningbouw in Zandzoom. Ook uw college heeft een preadvies hierover uitgebracht. In plaats van een vermindering van het bouwtempo lijkt ook uw college nu te kiezen voor een verhoging van het bouwtempo, waardoor de geschetste problematiek alleen maar groter zal worden.

 1. Hoe denkt uw college dit dilemma op te lossen?

Bij eerdere gelegenheid heeft het GDB aangegeven dat herinrichting van de Rijksweg in Limmen wellicht beter is na de realisering van de aantakking van rijksweg A9, omdat dan de verkeersstromen beter in kaart kunnen worden gebracht.

 1. Hoe staat uw college tegenover deze zienswijze? Zo ja, waarom en zo nee waarom niet.

GDB en ook andere fracties zijn van plan de gemeenteraad voor te stellen het onderwerp herinrichting Rijksweg in een commissie te behandelen.

 

Is het mogelijk voor Castricum om in het kader van het Klimaatakkoord in 2030 voor 70% zelfvoorzienend te zijn?

De werkgroep Warmte en Calorie heeft de raadsfracties in de Castricumse politiek gevraagd zich uit te spreken over de stelling: Is het een realistische ambitie voor de gemeente Castricum om in 2030 voor 70% zelfvoorzienend te worden op het gebied van groene energie? Het GDB neemt het navolgende standpunt in. 

Wie een echte stap wil zetten in de ontwikkeling van fossielvrije energie, mag onder geen beding het verbranden van gas opgeven. Dat in Groningen is gestopt met het oppompen van gas, betekent niet dat ook de gasconsumptie moet stoppen. Dat hoeft ook niet. Wij vinden het plaatsen van foeilelijke en landschapontsierende windmolens en weilanden vol met zonnecollectoren geen goed idee. Overigens Biomassa jaagt meer CO2 de lucht in dan steenkool of gas. Daar moet onmiddelijk mee gestopt worden.

Wij zetten in op besparing van energie door te isoleren en door particulieren te stimuleren om zonnepanelen op hun eigen huis te plaatsen. Is dat genoeg? Met gas erbij zeker. Wat nog meer? Inzetten op de ontwikkeling van kernfusie. Als we daar veel geld insteken brengen we de mensheid verder zonder de aarde , de atmosfeer schade aan te doen.

GDB en CKenG gaan fuseren

Gemeente- en Dorpsbelang en Castricum Kern(en) Gezond slaan de handen ineen om samen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022  een solide en brede lokale partij te vormen. 

In de afgelopen periode zijn gesprekken gestart tussen GDB en CKenG om te onderzoeken of er samenwerking mogelijk zou zijn. Na de verkiezingen van 2018 bestond de gemeenteraad uit tien partijen en inmiddels door een afsplitsing zijn het er nu elf. Vijf van deze kunnen mogelijk als lokale partijen worden gezien. Het GDB vindt dit niet in het belang van de inwoners van onze gemeente. Een begeleidingsgroep van zowel GDB als CKenG heeft in de 2e helft 2020 met elkaar gesproken over de overeenkomsten en verschillen van de Verkiezingsprogramma’s. Deze gesprekken hebben in een goed, open en respectvolle sfeer plaatsgevonden. Er is een afsprakenlijst opgesteld dat besproken is in de fracties, daarna is door de besturen een fusiedocument opgesteld en vastgesteld. Dit fusiedocument is voorgelegd aan de leden. Helaas was het niet mogelijk fysiek bij elkaar te komen dus zijn de leden online geraadpleegd.

Nieuwe naam

Zolang de fusie nog niet officieel is houden beiden partijen hun eigen naam en voeren zij hun eigen beleid. Het verkiezingsprogramma van de GDB blijft voorlopig het uitgangspunt. Door een interim bestuur wordt de fusie verder uitgewerkt, een plan van aanpak zal worden opgesteld. Voor beide partijen is het belangrijk dat een nieuwe naam wordt gekozen, zoals dat in 2002 voor de GDB  is geregeld. Een nieuwe lokale partij die herkenbaar is voor alle inwoners van onze kernen Limmen, Akersloot, De Woude, Castricum en Bakkum.

Ook in de nieuwe partij zijn de openheid van het buitengebied en het agrarisch landschap kernpunten van beleid.

Nul is nul blijft nul

Ondanks het grote tekort aan betaalbare woonruimte in Castricum, wordt in de gemeente in 2021 en in 2022 geen enkele nieuwe sociale huurwoning opgeleverd.

Dat blijkt uit de prestatieafspraken tussen de vier BUCH-gemeenten en Kennemer Wonen. Deze woningcorporatie bezit in de Buch-gemeenten ongeveer 8000 sociale huurwoningen. Elke vier jaar worden de doelstellingen bekend gemaakt. De in december vastgelegde afspraken lopen tot en met 2024. Daaruit blijkt dus dat er in Castricum de komende twee jaar geen enkele sociale huurwoning bijkomt.

Wel zitten er plannen voor zo’n honderd woningen in de pijplijn, voor de langere termijn. Dit zijn “zowel harde als zachte plannen”, aldus is te lezen in de afspraken. Het gaat om zestien woningen aan de Startingerweg, 26 op het terrein van Kaptein Kaas, twaalf bij Jachthavens Laamens en 48 op Duin en Bosch. Vooral die laatste laten lang op zich wachten. De gemeenteraad gaf er drie jaar al groen licht voor.

Verkoop 

Castricum telt 2348 sociale woningen en zijn er 106 gelabeld voor de verkoop. Hoewel Kennemer Wonen terughoudend is met verkoop, vallen sommige huizen buiten het woningbeleid. Ze zijn bijvoorbeeld te groot en te duur. De verkoop gaat langzaam. Minimaal 95% van het woningbezit blijft bestemd voor sociale huur.

Ontwikkelingen Zanderij Noord

Natuurgebied Zanderij Noord wordt ontwikkeld

Onlangs heeft de gemeenteraad besloten de Kadernota Zanderij Noord vast te stellen. Na intensieve samenwerking met verschillende belangengroepen, eigenaren en overheidspartijen is een beslissing genomen om in het gebied natuur te ontwikkelen. Belangrijke voorwaarden voor het GDB zijn, dat de grondeigenaren op een goede manier worden gecompenseerd en daarnaast voor Zanderij Noord overeenkomstig de structuurvisie BuitengewoonCastricum, de zichtlijnen vanuit het dorp open blijven. Vele positieve reacties zijn ons ten deel gevallen. Wij citeren een bedankbrief.

Het is natuurlijk makkelijk om te bedanken als de uitkomst er een is waar je altijd op gehoopt hebt. Laat ons daarom hier focussen op het proces en uw aanpak daarin. We zijn ontzettend blij dat het gelukt is consistent vast te houden aan ingezet beleid. We zijn onder de indruk van hoe U uw afwegingen heeft gemaakt. We realiseren ons dat U diverse belangen tegen elkaar moet afwegen en dat de druk op U groot kan zijn. Er komt veel informatie op U af en we denken dat het U goed gelukt is om feiten en emotie allemaal een plaats te geven. Het was mooi om te zien hoe de meesten van U bereikbaar waren voor ons als burger en hoe U soms ook uw eigen dilemma’s en overwegingen met ons wilde delen. In een wereld waarin we naar elkaar luisteren en begrip tonen komen we immers samen verder. Het heeft ons een betere inkijk gegeven in de bestuurlijke processen in ons dorp en daarmee het bijzondere van uw werk. Dank dat U dit werk doet en fijn om te weten dat dit het bestuur van onze mooie gemeente is – 

Lezerspost Castricummer: ”Kernenergie heeft de toekomst”

”Kernenergie heeft de toekomst”

Raadslid Brinkman legt in deze krant van 16 september jl. omstandig uit dat kernenergie niet kan en en niet moet. Het is bovendien niet veilig en hij noemt een aantal gruwelijke ongevallen met kerncentrales. Er is echter ook een andere werkelijkheid en dat is, dat langzamerhand doordringt, dat met de groene ambitie van zon en wind om de uitstoot van CO2 fors terug te dringen met de huidige plannen niet lukt. Sterker nog, het is een illusie.

Niet alleen de gemeenteraad van Castricum, nu ook een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met een verkenning naar de bouw van nieuwe kerncentrales. Dat is een doorbraak en bovendien goed nieuws, want tot nu toe was zelfs een goed gesprek over kernenergie een taboe. In het Klimaatakkoord was er geen plaats voor kernenergie. Dat is een gemiste kans, zegt de gemeenteraad van Castricum en nu ook de Tweede Kamer. Nucleaire energie heeft veel voordelen, zoals geen uitstoot van CO2 en geen vervuiling zoals uitstoot van fijnstof en zwavel. Biomassacentrales die hout stoken stoten dat wel uit en veel ook. Bovendien leveren kerncentrales constant stroom en zijn niet afhankelijk van wind en zon. Dit kan niet worden gezegd van afschuwelijk ontsierende parken met windmolens en zonnepanelen. Een studie naar kerncentrales is geen garantie dat er nieuwe centrales komen. Investeringen en locaties zijn complexe vraagstukken. Maar de deur is geopend en dat is winst. Die doorbraak is er. Het is tevens een pluim voor de gemeenteraad van Castricum en een bewijs van politieke moed om het rammelende Klimaatakkoord aan te passen. Dat geeft hoop. Het is nu al zeker, dat we met zon en wind de klimaatdoelstellingen niet halen in 2030. Kernenergie is er nog niet. Dat is ook geen ramp. Ik blijf zeggen, dat er niets mis is met aardgas. Overal verkrijgbaar en relatief schoon.
Herman Sterken.

Brief van GDB aan het college inzake coronavirus

Geacht college,

Het is een uitzonderlijke tijd voor u en voor ons. Nederland staat voor de grootste crisis ooit, nu een gevaarlijk virus rondwaart. Ook voor de gemeente Castricum heeft dit gevolgen. Ook hier is de horeca dicht, sluiten winkels en bedrijven, zitten ZZP’ers zonder werk, zijn ouders en kinderen thuis, dreigen inwoners met een smalle beurs kopje onder te gaan en worden boeren en tuinders hard geraakt, met alle nare gevolgen.

Wij zijn ons er heel goed van bewust, dat deze crisistijd veel en extra werk, inspanning en aandacht vraagt van u als burgemeester, wethouders en ambtelijke medewerkers. Alles staat stil, maar niet voor u. Wij vertrouwen er volledig op dat u er alles aan doet om de inwoners van onze gemeente door de crisis te loodsen.

Wij wensen u sterkte, moed en alle kracht toe.

Fractie GDB

Vuurwerkproblematiek

De discussie over het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw en de gevolgen daarvan zijn nog in volle gang. Nu gaat het erover of de verkopers moeten worden gecompenseerd omdat ze na het afgekondigde verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen met een behoorlijke schade post zitten vanwege reeds aangekochte voorraden.

Enige tijd geleden hebben CKenG en GroenLinks een motie ingediend om samen met de bevolking na te denken over de viering van Oud en Nieuw. De motie is ingediend naar aanleiding van de landelijk commotie over het afsteken van vuurwerk waarbij in sommige grote plaatsen de veiligheid niet kon worden gehandhaafd. Het vuurwerk wordt steeds zwaarder en vaak illegaal verkregen.

In de commissie is uitgebreid stilgestaan bij de problematiek en geconstateerd dat wat er gebeurd is niet meer kan. Landelijk heeft het kabinet hierop gereageerd door het afgekondigde vuurwerkverbod voor knalvuurwerk en vuurpijlen.
Ons commissielid Herman Sterken heeft aangegeven dat Castricum niet zeer een vuurwerkprobleem heeft. Met een dialoog kunnen bepaalde verwachtingen worden gewekt die je wellicht niet kunt waarmaken. Het afgekondigde vuurwerkverbod is een eerste begin.
De indieners hebben de motie voorlopig aangehouden

Fractievergadering 27 januari 2020

Op maandagavond 27 januari 2020 om 20.00 uur in het gemeentehuis houdt de GDB haar fractievergadering.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Terugkoppeling raadsinformatieavond
 4. Bespreking raadsplein 30 januari 2020
 5. WVTTK
 6. Rondvraag en sluiting

Verkeersproblematiek overgang Beverwijkerstraatweg

Afgelopen donderdagavond (23 januari jl.) presenteerde het college de stand van zaken met betrekking tot het dossier spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg tijdens de raadsinformatieavond in het gemeentehuis. Het was wenselijk weer up-dat te verzorgen omdat er inmiddels meerdere onderzoeken naast elkaar lopen. Ook zijn er twee initiatieven door betrokken burgers ingediend. Het doel van avond was het bieden van overzicht op de actuele ontwikkelingen en inzicht in de mogelijke vervolgstappen naar een oplossing van het knelpunt.

Het standpunt van de GDB is duidelijk. Vele maatregelen zijn voorgesteld en nog maar weinigen uitgevoerd. De vraag is of al deze maatregelen wel tot het gewenste resultaat leiden, namelijk een veilige spoorwegovergang. De beste oplossing is een westelijke Randweg of een ondergronds spoor. De tijd is er nu rijp voor om een integrale en structurele oplossing te kiezen.