Ongerustheid over besluit herinrichting Rijksweg Limmen

Eind december 2020 heeft het college besloten in te stemmen met het definitief ontwerp van de herinrichting van de Rijksweg te Limmen. Als gevolg van dit besluit zijn twee rapporten aan de gemeenteraad toegezonden, namelijk de voortgangsrapportage Limmen- Zandzoom en het rapport van Goudappel Coffeng inzake verkenning verkeerseffecten Zandzoom zonder aansluiting op rijksweg A9. Dit was voor de GDB aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan burgemeester en wethouders.

Naar aanleiding van het besluit het definitief ontwerp herinrichting Rijksweg te Limmen vast te stellen en de mededeling dat het daarna verschenen rapport van Goudappel Coffeng geen invloed hierop heeft, stelt de fractie van GDB een aantal vragen. In het rapport van Goudappel Coffeng wordt gesteld, dat de doorstroming van het doorgaande autoverkeer op de Rijksweg ernstig zal worden belemmerd door het toenemende autoverkeer op de Rijksweg. De grootste oorzaak hiervan is de bebouwing in Zandzoom, zowel in Limmen als in Heiloo. Ter oplossing daarvan worden er voor sommige kruispunten suggesties gedaan. Daarnaast wordt de suggestie gedaan het bouwprogramma te verminderen (tot de aantakking op rijksweg A9 gereed is, om daarmee het aanbod van autoverkeer op de Rijksweg te verminderen).

Een overzicht van de gestelde vragen:

  1. Waarom heeft u een rapport door Goudappel Coffeng laten opstellen als u achteraf aangeeft dat u hiermee niets doet?
  2. Wat waren de kosten van het opstellen van het rapport door Goudappel Coffeng?
  3. Kunt u aangeven welke conclusies u overneemt van het eerdergenoemd rapport?
  4. In het rapport zijn diverse kruispunten van de Rijksweg onder de loep genomen, echter niet alle kruisingen. De kruisingen Rijksweg/Nachtorchis en Rijksweg/Hogeweg zijn niet onderzocht. Kunt u aangeven waarom deze kruisingen niet zijn onderzocht?

In het rapport van Goudappel Coffeng wordt gesteld dat zolang er geen aantakking op rijksweg A9 is gerealiseerd het toenemende autoverkeer, door de bebouwing, de doorstroming ernstige problemen oplevert en de oversteekbaarheid van de Rijksweg wordt belemmerd. Voor de doorstroming geeft Goudappel Coffeng t.b.v. diverse kruispunten suggesties.

  1. Is uw college bereid om de suggesties uit het rapport over te nemen en als gevolg daarvan het vastgestelde definitieve ontwerp aan te passen? Zo ja welke of zo nee, waarom niet.

Een andere oplossing uit het rapport van Goudappel Coffeng is het verlagen van het bouwtempo in Zandzoom, zodat het verkeersaanbod minder snel toeneemt.

  1. Onderschrijft uw college deze oplossing? Zo ja waarom en zo nee waarom niet.

In de vergadering van 11 maart jl. hebben verschillende fracties zich uitgesproken over een motie inzake voorrang sociale woningbouw in Zandzoom. Ook uw college heeft een preadvies hierover uitgebracht. In plaats van een vermindering van het bouwtempo lijkt ook uw college nu te kiezen voor een verhoging van het bouwtempo, waardoor de geschetste problematiek alleen maar groter zal worden.

  1. Hoe denkt uw college dit dilemma op te lossen?

Bij eerdere gelegenheid heeft het GDB aangegeven dat herinrichting van de Rijksweg in Limmen wellicht beter is na de realisering van de aantakking van rijksweg A9, omdat dan de verkeersstromen beter in kaart kunnen worden gebracht.

  1. Hoe staat uw college tegenover deze zienswijze? Zo ja, waarom en zo nee waarom niet.

GDB en ook andere fracties zijn van plan de gemeenteraad voor te stellen het onderwerp herinrichting Rijksweg in een commissie te behandelen.

 

Geplaatst in Uncategorized.