Verkiezingen 2018

Stellingen van het Gemeente en Dorpsbelang Castricum

De Gemeente en Dorpsbelangen van de Gemeente Castricum zijn onze prioriteit.

"Een samenleving voor iedereen" is ons doel

Wij werken vanuit kernwaarden die gaan over
- Het buitengebied is en blijft van de boeren
- Geen verhoging gemeentelijke belastingen
- Baas in eigen kern
- Huizen voor senioren 
- Huizen voor starters 
- Vereenzaming tegengaan 
- Behouden groen en unieke natuur
- Elkaar houden aan afspraken

Hieronder gaan we dieper in op diverse stellingen en onze visie daarop

21 maart 2018 zijn de verkiezingen.

Stem ook!

Zoek een stemlokaal bij u in de buurt

(Bron: Gemeente Castricum)

Kanditatenlijst 2018

Het buitengebied is en blijft van de boeren. Wat betekent dit?

 

De gemeente Castricum heeft een lange termijn visie (bestemmingsplan) over hoe er gebouwd gaat worden.

In deze lange termijn visie wordt bepaald hoe de dorpen mogen gaan groeien zodat rekening kan worden gehouden met o.a. wegen, doorstroming, veiligheid en bovenal leefbaarheid. 

Veel van de boerderijen, bloembollenvelden en natuur vallen onder dit buitengebied. 

Het GDB wilt dit dorpsbeeld bewaren. Prettig, open, groen en sterke kernen.

Het GDB strijd hierom binnen de gemeente raad zodat iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Stelling: Wat vind de GDB van de hondenbelasting?

De hondenbelasting moet omlaag. Momenteel gaat een deel naar voorzieningen voor honden
en een deel naar de algemene middelen. Het moet niet zo zijn dat hondeneigenaren teveel
betalen om de algemene middelen te spekken.

Stelling: Moet de gemeente inwoners een financiële bijdrage geven voor een bijdrage aan het
groenonderhoud?


Belangrijk is dat er veiligheid is in de openbare ruimte. Zorgen dat verkeer goed langs de bochten kan
kijken en andere weggebruikers kan zien. Momenteel kan iedereen in de gemeente aanvragen om een
stuk grond te beheren zonder compensatie. Inwoners kunnen via deze regeling zelf invulling geven. Het
betalen voor groenonderhoud gaat te ver. Bij een betalingsregeling zal er controle plaatsvinden en
zullen stukken die niet onderhouden zijn alsnog door de gemeente onderhouden worden. Voor de
veiligheid en de portemonnee stemmen wij hiervoor nee.

Stelling: Moet de gemeente meer investeren in fietspaden dan in autowegen?

Ja, het is belangrijk dat er een balans is tussen fietspaden en autowegen. De komende tijd
wordt veel geïnvesteerd in auto wegen zodat de aansluiting op de A9 goed verloopt en de
wegen de nieuwe woningen in het gebied Zandzoom aankunnen. Het is goed om hierna de
focus weer op veilig en bereikbaar fietsen te leggen zodat het balans weer terug komt.
Om de doorstroom en veiligheid in Castricum te verbeteren wil het GDB een ontsluiting met
de N203 te maken aan de oost en zuid-oost kant van Castricum. Zo kan de drukte bij de
Beverwijkerstraatweg en de Soomerwegh verlicht worden.
In verband met de drukte bij de Beverwijkerstraatweg, vooral tijdens de spits uren, wil het GDB
een tunnel onder het spoor realiseren zodat veiligheid en doorstroming verbeterd.

Stelling: Mogen er windmolens op het land geplaatst worden binnen de gemeente?

Ja. Het GDB is voor duurzaamheid. In 2030 dient de gemeente klimaatneutraal te zijn. Bij een
plaatsing op land zal net als bij gebouwen gekeken moeten worden wat een geschikte locatie is,
zodat het niet het dorpsbeeld verstoord. Belangrijk is dat zowel mens als natuur zo min
mogelijk last ondervind van een windmolen.
Duurzaamheid moet gestimuleerd worden. Van ondersteunen in het afval ophalen tot het
uitstreken van subsidies voor isolaties en/of zonnepanelen. Er moet reëel gekeken worden wat
de gemeente kan bijdragen en wat de impact en kosten zijn van deze bijdrage.

Stelling: Kunnen er meer losloopgebieden voor honden komen?


Momenteel zijn er twee losloopgebieden in de gemeente Castricum. Het park Noord-End en op
het strand van 1 oktober tot 1 mei. Meer losloop gebieden creëren gaat ten koste van een
ander bestemmingsgebied, zoals gebieden voor vogels om te broeden. Met de weet dat er in
de buur gemeentes ook losloopgebieden zijn en het een investering kost om de veiligheid van
honden te garanderen is dit nu voor de gemeente Castricum niet interessant om meer
losloopgebieden te creëren.

Moet de gemeente maatregelen nemen voor een autoluwe Dorpsstraat?

Het GDB is het hiermee oneens!
De Dorpsstraat is ingericht als fietsstraat. Fietsers zijn hoofdgebruikers en auto’s zijn te gast.
Een belangrijk argument is de verkeersveiligheid van de fietsers. Automobilisten gedragen zich soms niet als een gast. Fietsers voelen zich daardoor onveilig.
Een fietsstraat kent een aantal basisprincipes, zoals voorrang, rood asfalt en een maximumsnelheid van 30 km. Het GDB vindt dat de herkenbaarheid van de fietsstraat goed is.

Voorafgaand aan de reconstructie van de Dorpsstraat heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Daarbij is eenrichtingsverkeer afgewezen. Het GDB vindt dat alle winkels goed bereikbaar dienen te zijn.
Wanneer de Dorpsstraat autoluw wordt gemaakt zal dat consequenties hebben voor de straten rondom de Dorpsstraat. De automobilist dient zich ervan bewust te zijn dat op een fietsstraat worden gereden.  

Stelling: Kunnen er meer openbare speelplaatsen gebouwd worden?


Het GDB vindt dat in elke wijk waar kinderen wonen speelgelegenheden moeten zijn. Deze
moeten goed onderhouden worden en veilig zijn voor de jeugd. De speelgelegenheden en
locaties moeten aangepast worden aan de leeftijd van de jeugd en de hoeveelheid kinderen die
daar in de buurt van wonen. Behoefte van de omgeving moet leidraad zijn voor de
speelplaatsen.

Stelling: Verdient het Strandvondstenmuseum een volwaardige vergunning met ondersteunende horeca?
 
Ja, het Strandvondstenmuseum van Menno Twisk aan de Geversweg beschikt niet alleen over een belangrijke verzameling van op het strand aangespoelde spullen, maar ook over andere collecties. Het heeft een meerwaarde voor de gemeenschap en er worden streekhistorische thema’s behandeld voor kinderen. Ook vele educatieve projecten vinden er plaats.
 
Het GDB ondersteunt deze activiteiten van harte. Op dit moment wordt het Strandvondstenmuseum gedoogd met een tijdelijke vergunning. Het bestemmingsplan zal moeten worden aangepast om een definitieve vergunning te kunnen krijgen.
 
Het GDB is van mening dat een aanzet dient te worden gegeven om dit te onderzoeken. De plannen om een stukje smalspoor aan te leggen vinden wij een leuk idee. Het museum bewaart een stukje erfgoed van de gemeente Castricum en verdient waardering.

Stelling: Woon hofjes voor senioren?

Het GDB is groot voorstander van de hofjes. In de raad is het GDB actief bezig om iedereen hierin mee te krijgen. Ook de verkenners van de Maatschappelijke Agenda vinden dat de ambitie hiervoor binnen de gemeente wel hoger mag.

Samenwerking tussen initiatiefnemers, projectontwikkelaars, gemeente en woningcorporatie kan resulteren in nieuwe woonvormen. Hofjes sluiten aan op het dorpsbeeld en kan de gemeenschapsgevoel voor de bewoners versterken. Wij hopen dat dit ook een bijdrage kan betekenen tegen vereenzaming.

Stelling: Tiny Houses op de Zanderij?

Het GDB is voorstander van Tiny Houses als eenvoudige maar volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden.
Het is echter geen oplossing voor de woningproblematiek. Zoals het nu wordt voorgesteld zullen de bewoners na een paar jaar moeten vertrekken voor een nieuwe woning. 
Het GDB wilt een oplossing die toekomst bestendig is en blijft.

Zwembad voorziening

Bij een nieuw zwembad moet gekeken worden naar de behoefte van de gemeente en de portemonee van de inwoners. Inwoners moeten er gebruik van willen en kunnen maken zonder dat de aanschaf kosten en de jaarlijks terugkerende kosten ten nadele zijn. Veel inwoners maken gebruik van de zwembaden van de buurgemeenten, de zee en het alkmaardermeer. Om deze reden is het GDB groot voorstander van een westrijd en instructie bad.

Nieuwe voorzieningen zoals een aansluitende sporthal kunnen in de toekomst aangebouwd worden. Het moet niet zo zijn dat faciliteiten die in prima conditie zijn opeens worden afgeschreven door een korte termijn visie van de raad. Lange termijn denken. Een stabiele omgeving. Een stabiel beleid. 

Begroting

Een sluitende begroting is de uitgangspunt. Goed begroten is noodzaak. Doel: geen extra verhoging van de lokale lastendruk..  

Uiterlijk van de Gemeente

Zanderij Noord open houden. De transformatie van bollengrond naar natuur juichen we toe en staan heel terughoudend tegen het compenseren van natuurgrond voor woningbouwgrond.

Uiterlijk van de dorpskernen

Geen hoogbouw van 4 bouwlagen of meer. In Limmen en Akersloot het landelijke karakter behouden en in Castricum in beperkte maten toepassen zoals bij Bakkerspleintje.